Policy för personuppgifter

Inledning
Denna policy ska tillämpas i situationer då AB Ramantenn samt dess dotterbolag (nedan ”Ramantenn”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) behandlar personuppgifter.
AB Ramantenn är ett bolag verksamt inom marinelektronikbranschen. Verksamheten består i huvudsak av försäljning, installation samt reparation av marinelektronik till yrkessjöfarten.

Din personliga integritet är av högsta vikt för oss
Din personliga integritet är ytterst viktig för oss. Därför behandlar vi alla personuppgifter enligt strikta principer och alltid med stöd i Personuppgiftslagen (PuL) (1998:204) och Dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

Begreppet personuppgift
I denna policy avser begreppet “personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person (d.v.s. en människa), t.ex. namn, e-post, adress, personnummer, kontonummer och betalkortsnummer.

Personuppgifter vi hanterar:
Vår ambition är att alltid vara transparent avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. En grundläggande princip är att vi endast samlar in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för.
Vi samlar normalt in personuppgifter från dig när du:

  • Beställer/köper varor i fysisk butik eller webbutik
  • Lämnar in varor för service eller reparation
  • Skickar in varor för service eller reparation

De personuppgifter som normalt sett hanteras av oss inkluderar:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Adressuppgifter
  • Uppgifter om båttyp

Insamling och hantering av övriga personuppgifter försöker vi i möjligaste mån minimera. Det inkluderar t.ex. person/organisationsnummer, betalnings/kreditinformation etc. Dock är även denna typ av personuppgifter nödvändig för vissa typer av transaktioner, t.ex. köp av produkter och tjänster via vår webbplats och kan därför samlas in.
Ramantenn kan ibland även komma att komplettera personuppgifterna med information från privata och offentliga register. Vi strävar dock alltid efter att inhämta samtycke från den enskilde i samband med att uppgifterna används av oss för något av ändamålen nedan.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Ramantenn behandlar enbart personuppgifter som är relevanta för att uppfylla ändamålet med behandlingen. De primära ändamålen för vilka vi behandlar personuppgifter är att fullgöra och administrera köp eller serviceärenden samt för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtal och gällande lagstiftning.
Vi har inget kundregister och skickar inte ut direktmarknadsföring till kunder. De personuppgifter vi samlar in är knutna till varje specifik order eller avtal enligt gällande lagstiftning.
Behandling av personuppgifter som inte görs i syfte att uppfylla något av ovanstående ändamål ska inte genomföras och undviks därför av Ramantenn i möjligaste mån.
Hur länge finns uppgifterna kvar?
Personuppgifter som är nödvändiga att spara för hantering av garantiåtaganden och eventuella reklamationsärenden kommer att sparas i tre (3) år, eller så länge en garanti eller ett ärende pågår. Personuppgifter som är nödvändiga att spara för bokföringsändamål kommer att sparas i sju (7) år från utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutats.

Cookies

För att hantera cookies och liknande teknologier som används (spårpixlar, pixeltaggar, etc.) och hänförligt innehåll, använder vi samtyckesverktyget ”Real Cookie Banner”. Se <a href=”https://devowl.io/rcb/data-processing/” rel=”noreferrer” target=”_blank”>https://devowl.io/rcb/data-processing/</a> för en närmare beskrivning om hur ”Real Cookie Banner” fungerar.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i denna kontext är artikel 6 (1) punkt c och artikel 6 (1) punkt f av dataskyddsförordningen (GDPR). Våra legitima intressen består av hanteringen av cookies och liknande teknologier och till dem tillhörande samtycken.

Bestämmelsen för personuppgifter är varken kontraktuellt fordrat eller nödvändigt för slutandet av ett avtal. Du är inte tvungen att lämna över personuppgifter. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter, kommer vi inte kunna hantera dina samtycken.

Dina rättigheter
Du som kund och vars personuppgifter vi kan komma att samla in för något av ovanstående ändamål har alltid rätt till information om behandlingen av dina personuppgifter. Vi försöker därför i alla lägen vara transparenta med vilka personuppgifter vi hanterar och på vilket sätt. Du har även rätt att få dina registrerade personuppgifter ändrade, rättade eller raderade. Vidare har du som registrerad rätt att på egen begäran gratis en gång per år få uppgift om behandlingen av de personuppgifter som du skickat till Ramantenn.
Överföring av dina personuppgifter
Den information som sparas hos Ramantenn kan med iakttagande av gällande lagar och förordningar komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till person eller företag utanför Ramantenn eller dess moderbolag, i den utsträckning det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Vi lämnar aldrig personuppgifter vidare till tredje part i marknadsföringssyfte.

Besök på vår webbplats
Som besökare behöver du inte lämna några personuppgifter för att kunna använda vår webbplats. Vår webbplats samlar endast in personuppgifter som är specifikt och frivilligt tillhandahållna av besökaren i samband med t.ex. ifyllande av formulär, beställning/köp av produkter i webbutik etc.
Ramantenn använder sig även av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.
Allmänt om säkerhet
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Ramantenn har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgången till de utrymmen där personuppgifter lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Personuppgiftsansvarig
Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som sparas eller i övrigt behandlas av Ramantenn kan du begära detta skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift:
Therese Olin
AB Ramantenn
Knipplagatan 12
414 74 Göteborg

Denna policy har antagits den 15 maj 2018, Uppdaterats 29 maj 2024